Tovább a tartalomhoz | Ugrás a navigációhoz

Személyes eszközök
Itt vagyunk: Főoldal Sport Egyesület TAO Sportfinanszírozás 2015/2016 SFP kérelem
Bekezdések

SFP kérelem

Sfp_kerelem_10334_20151015_1444916237.pdf — PDF document, 656Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve

 Rábacsécsény Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

 Rábacsécsény SE

Gazdálkodási formakód

 521

 Áfa levonásra a pályázatban igényelt

költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám

 0

A kérelmező jogállása

 Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

 Megyei III. oszt. v. alatta  Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

 Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

 Nincs

 Női futsal csapat bajnoki osztálya

 Nincs

Utánpótlás típusa

 Nincs

Adószám

 18983821-1-08

Bankszámlaszám

 10700031-43808708-52000001

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám

 9136

 Helység

 Rábacsécsény

Út / utca

 Deák tér

 Házszám

 4

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével

 

Irányítószám

 9136

 Helység

 Rábacsécsény

Út / utca

 Deák tér

 Házszám

 4

Telefon

 0

 Fax

 0

Honlap

 www.rabacsecseny.hu

 E-mail cím

 emil0607@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

 Kovács Andárs

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

 elnök

Mobiltelefonszám

 +36 20 941 18 51

 E-mail cím

 emil0607@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

E-mail cím

Horváth Emil

+36 20 941 18 51

emil0607@gmail.com

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő

közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani

Hivatalos név

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

be/SFPHPM01-10334/2015/MLSZ

2015-10-15 15:36

1 / 23

background image

Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)

Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel

2013

2014

2015

Önkormányzati támogatás

0,6 MFt

0,8 MFt

1,6 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0,1 MFt

0,1 MFt

0,12 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0 MFt

4 MFt

8 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

0,7 MFt

4,9 MFt

9,72 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás

2013

2014

2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

0,4 MFt

1 MFt

3 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0,2 MFt

0,4 MFt

0,3 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0,3 MFt

0,9 MFt

1,2 MFt

Összesen

0,9 MFt

2,3 MFt

4,5 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás

2013

2014

2015

Utánpótlásra fordított összeg

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

be/SFPHPM01-10334/2015/MLSZ

2015-10-15 15:36

2 / 23

background image

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.

Jogcím

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Előfinanszírozott (nem ingatlan)

3 646 435 Ft

72 929 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Előfinanszírozott (ingatlan)

5 892 369 Ft

117 847 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

0 Ft

0 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

 

be/SFPHPM01-10334/2015/MLSZ

2015-10-15 15:36

3 / 23

background image

Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Az egyesület a megye III -ban felnőtt és tartalékcsapattal indul. 1 nagyméretű füves pályát használ. Az öltöző felújítása folyamatban van. A sportpálya az elmúlt 2

évben extrém terhelésnek volt kitéve mivel 2 szomszédos település is a hazai csapaton kívül itt játszotta a bajnoki mérkőzéseit illetve itt edzett ezért tönkrement

teljesen. Ezért a játékterület teljes felújítása szükséges. 

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése

A következő beruházásokat tervezzük: pályafelújítás, edzőpálya, öntözőrendszer ,világítás kialakítása. Ezekre az elemekre a következők miatt van szükség: - A pálya

minőségének javítása,és jelenlegi állapotának javítása. - A centerpályánk megóvása érdekében,és azért hogy legyen több terünk az edzéseken szeretnék egy

edzőpályát kialakítani. - Jelenleg a pályánkon az öntözés nem megoldott. - a környéken nincs olyan pálya ahol a téli-tavaszi felkészülési időszak alatt a csapatok

edzőmérkőzéseket játszathának egymással 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A tárgyi eszközök beszerzésének tervezett ideje: október Az utánpótlás neveléssel kapcsolatosan: Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése tervezett

ideje:szeptember Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzésének a tervezett ideje:október Személyszállítási költségek kifizetésének tervezett ideje: fordulókhoz

igazodva Rendezési, felkészítési, képzési költségek kifizetésének tervezett ideje: Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja kifizetésének tervezett ideje: 

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)

Egyesületünk fejlesztési koncepciója illeszkedik az MLSZ koncepciójához. Jelenlegi koncepciónk szerves folytatása a 2011/12-es, a 2012/13-as, a 2013/14-es és a

2014/15-ös időszakra beadott és az MLSZ által jóváhagyott sportfejlesztési programnak. Céljaink az egyes területeken összefoglalva a következők: A magyar

labdarúgás tömegbázisának szélesítése, a futball népszerűsítése, a labdarúgás imázsának az erősítése. A labdarúgás, mint örömszerzési forma biztosítása mind a

játékosok, mind a nézők, szurkolók számára. Az utánpótlás erősítése, tömegbázis létrehozása, a fiatal játékosok számára megfelelő játéklehetőség és érvényesülés

biztosítása. A megfelelő infrastrukturális háttér biztosítása csapatunk számára. 

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése

A sportfejlesztési program megvalósításával még több helyi és környékbeli labdarúgást kedvelő fiatal vonható be az utánpótlás nevelésbe. A felnőtt csapat sikere

nagyban meghatározza az utánpótlás neveléssel foglalkozó társult sportszervezetek toborzási sikerét, a gyerekek sportolási kedvét, motivációját. Emellett fontosnak

tartjuk, hogy az utánpótlásban dolgozó szakemberek szempontjából is húzóerő lehet egy megfelelően működő, sikeres klub kötelékébe tartozni. A közvetett hatások

már szélesebb társadalmi réteget érintenek, hiszen egy anyagilag megerősödő egyesület lakosságának egyik fő szórakoztatási forrása marad, illetve az

utánpótláskorú gyermekek sportolásra való buzdításával hozzájárul az egészséges életmód szélesebb társadalmi elterjesztéséhez. Nem elhanyagolható szempont

továbbá sportszervezetünknek a helyi közösség összetartásában, mint kohéziós erőként betöltött szerepe.

be/SFPHPM01-10334/2015/MLSZ

2015-10-15 15:36

4 / 23

background image

Személyi jellegű ráfordítások

2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)

megnevezése

Kategória

Képesíté

s

Adózás

módja

Havi

munka-

óra

Kif.

Bruttó

juttatás (Ft/hó

)

Munkáltatói

járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás

összesen (Ft)

0

0

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

be/SFPHPM01-10334/2015/MLSZ

2015-10-15 15:36

5 / 23

background image

Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)

Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás

megnevezése

Mennyiségi

egység

Mennyisé

g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték

(Ft)

Pályatartozék

öntözőrendszer kialakítása

db

1

1 270 000

Ft

1 270 000 Ft

Pályatartozék

labdafogó háló

db

1

500 000 Ft

500 000 Ft

Sportfelszerelések

mérkőzés garnitúra mez+nadrág+sportszár

szett

2

220 000 Ft

440 000 Ft

Sporteszközök

futball labda

db

30

9 000 Ft

270 000 Ft

Pályatartozék

cserepad

db

2

780 000 Ft

1 560 000 Ft

Pályatartozék

alumínium Fix kapu 7,5 x 2,5

db

2

330 000 Ft

660 000 Ft

Sporteszközök

futball cipő bőr

pár

20

19 990 Ft

399 800 Ft

5 099 800 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz

megnevezése

Indoklás

öntözőrendszer kialakítása

Jelenleg a pályánkon az öntözés nem megoldott.

labdafogó háló

Nincs a pálya mögött,ezt szeretnénk pótolni.

mérkőzés garnitúra

mez+nadrág+sportszár

mérkőzések lebonyolításához

futball labda

edzésekhez

cserepad

az új játéktérhez

alumínium Fix kapu 7,5 x 2,5

az új játéktérhez

futball cipő bőr

edzések és mérkőzésekhez

2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

3 537 042 Ft

36 464 Ft

72 929 Ft

3 646 435 Ft

1 562 758 Ft

5 172 729 Ft

5 209 193 Ft

be/SFPHPM01-10334/2015/MLSZ

2015-10-15 15:36

6 / 23

background image

Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kategória

Tárgyi eszköz

beruházás/felújítás

megnevezése

Beruházás, felújítás

tervezett kezdete (év,

hónap)

Beruházás, felújítás

tervezett befejezése (év,

hónap)

Használatba vétel

tervezett időpontja (év,

hónap)

U.f.

É.k.

Tervezett

beruházási

érték (Ft)

Pályafelújítás

pályafelújítás

2015-08-24

2015-09-07

2015-09-14

4 013 200

Ft

Pályaépítés

edzőpálya kialakítása

2015-07-06

2015-07-20

2015-07-31

4 227 700

Ft

8 240 900

Ft

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz

megnevezése

Indoklás

pályafelújítás

A pálya minőségének javítása,és jelenlegi állapotának javítása.

edzőpálya kialakítása

A centerpályánk megóvása érdekében,és azért hogy legyen több terünk az edzéseken szeretnék egy edzőpályát kialakítani.

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória

Beruházás

megnevezése

Beruházás

típusa

Beruházás

címe

Beruházás

helyszíne,

helyrajzi száma

Hasznos

terület(m2)

Használat

jogcíme

Megj.

A megadott terület alapján

maximum elszámolható nyers

beruházási érték

Pályafelújítás

pályafelújítás

Nagy f.p.

9136

Rábacsécsény

Deák

4

1

6500

Bérelt

Pályaépítés

edzőpálya

kialakítása

Nagy f.p.

9136

Rábacsécsény

Deák

4

1

6500

Bérelt

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések

Ingatlan megnevezése

Indoklás

2015/16 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)

Foglalkoztatott (felnőtt és UP)

korosztály

Használt pálya

típusa

Pályahasználat mértéke (pl.:

félpálya)

Használat heti

időtartama

Játékosok

száma

2015/16 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása

Jelenleg használt

ingatlanok megnevezése

Ingatlan

típusa

Cím (irányítószám,

város, utca, házszám)

Helyrajzi

szám

Méret

Használat

jogcíme

Igénybevétel

(óra / hó)

Bérleti

díj

Ft/óra

Igénybe vett

hónapok

száma

Megj.

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?

Nem

Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?

Nem

2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása

Jogcí

m

Közvetlen

támogatás

Ell. szerv. fiz.

díj

Közreműködői

díj

Teljes támogatás

(Ft)

Önrész

(Ft)

Elszámolandó

összeg

Teljes ráfordítás

(Ft)

Előf.

5 715 599 Ft

58 924 Ft

117 847 Ft

5 892 369 Ft

2 525 301

Ft

8 358 747 Ft

8 417 671 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

be/SFPHPM01-10334/2015/MLSZ

2015-10-15 15:36

7 / 23

background image

Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

Versenyengedély szám

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

be/SFPHPM01-10334/2015/MLSZ

2015-10-15 15:36

8 / 23

background image

Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

Versenyengedély szám

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

be/SFPHPM01-10334/2015/MLSZ

2015-10-15 15:36

9 / 23

background image

Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

Versenyengedély szám

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

be/SFPHPM01-10334/2015/MLSZ

2015-10-15 15:36

10 / 23

background image

Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

Versenyengedély szám

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

be/SFPHPM01-10334/2015/MLSZ

2015-10-15 15:36

11 / 23

background image

Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

be/SFPHPM01-10334/2015/MLSZ

2015-10-15 15:36

12 / 23

background image

Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

2015/16 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

2015/16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingatlan megnevezés

Kategória

Bérleti díj / óra (Ft)

Igénybevett órák száma / hó

Hónapok száma

Bérleti díj összesen (Ft)

2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Kategória

Megnevezés (edző

esetén oklevél

azonosító)

Adózás

módja

Szerződés

szerinti havi

óraszám

Kifizetéssel

érintett hónapok

száma

Bruttó bér és

egyéb juttatások

(Ft/hó)

Munkáltatói

járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó

ráfordítás

összesen (Ft)

2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosító szám

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

0 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

0 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

0 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása

Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

be/SFPHPM01-10334/2015/MLSZ

2015-10-15 15:36

13 / 23

background image

Általános Képzés

2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)

0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2015/16-os időszakban.

Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

be/SFPHPM01-10334/2015/MLSZ

2015-10-15 15:36

14 / 23

background image

Szakképzés

2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)

0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2015/16-os időszakban.

Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

be/SFPHPM01-10334/2015/MLSZ

2015-10-15 15:36

15 / 23

background image

Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?

 Személyi jellegű ráfordítás   

 Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás   

 Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás   

 Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás   

 Utánpótlás-nevelés fejlesztése   

 Általános képzés fejlesztése 

 Szakképzés fejlesztése 

Közreműködői költségek

Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Tárgyi előfinanszírozott

(nem ingatlan)

72 929 Ft

72 929 Ft

36 464 Ft

109 393 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

117 847 Ft

117 847 Ft

58 924 Ft

176 771 Ft

Összesen

190 776 Ft

 

286 164 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó

jogcím

Feladat leírása

Tárgyi

előfinanszírozott

(nem ingatlan)

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem

összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában

és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások

beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs

folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során

szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez

szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben

valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

Tárgyi

előfinanszírozott

(ingatlan)

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem

összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában

és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások

beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs

folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során

szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez

szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben

valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

be/SFPHPM01-10334/2015/MLSZ

2015-10-15 15:36

16 / 23

background image

Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

A  társasági  adóról  és  az  osztalékadóról  szóló  1996.  évi  LXXXI.  törvény,  illetve  a  látvány-csapatsport támogatását  biztosító  támogatási  igazolás  kiállításáról,

felhasználásáról,  a  támogatás  elszámolásának és  ellenőrzésének,  valamint  visszafizetésének  szabályairól  szóló  107/2011.  (VI.  30)  Korm.  rendelet  4. §  (1)

bekezdése,  16.  §  (2)  bekezdése,  továbbá  a  közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános szabályairól  szóló  2004.  évi  CXL.  tv.  29.§  (1)  bekezdése

alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Rábacsécsény, 2015. 10. 15.

be/SFPHPM01-10334/2015/MLSZ

2015-10-15 15:36

17 / 23

background image

Nyilatkozat 2

Alulírott Kovács Andárs (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

1.  kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2.  tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3.  kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra

az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;

4.  kijelentem,  hogy  a  Kérelmező  az  államháztartás  alrendszereiből  juttatott  és  már  lezárt  támogatásokkal  megfelelő  módon  elszámolt,  a  támogatásokra

vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;

5.  kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban

meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;

6.  hozzájárulok  ahhoz,  hogy  a  Kérelmező  adószámát  a  jóváhagyást  végző  szervezet  és  a  Magyar  Államkincstár  felhasználja  a  lejárt  köztartozások

teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;

7.  hozzájárulok  ahhoz,  hogy  a  Magyar  Államkincstár  által  működtetett  monitoring  rendszerben  nyilvántartott  igénylői  adataimhoz  a  jogszabályban

meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű

támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;

8.  kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott

követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;

9.  tudomásul  veszem,  hogy  a  kérelem  adatai  nyilvánosságra  hozhatók  (a  Kérelmező  neve,  a  támogatás  típusa,  célja,  valamint  a  támogatás  összege  a

EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);

10.  hozzájárulok  a  Kérelmező  adatainak  a  jóváhagyó  szervezet,  továbbá  az  ellenőrző  szervezet  általi  kezeléséhez,  valamint  vállalom,  hogy  a  személyes

adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;

11.  kötelezettséget  vállalok  arra,  hogy  a  jelen  kérelemben  közölt  bármilyen  adatban,  tényben,  illetve  a  támogatást  befolyásoló  körülményben  beálló

változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;

12.  amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy

a.  a  beruházás  üzembe  helyezését  követő  legalább  a  jogszabályban  meghatározott  időszakban  az  adókedvezmény  alapjául  szolgáló  beruházás

révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,

valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az

ingatlan-nyilvántartásba  az  igénybe  vett  adókedvezmény  mértékéig  jelzálogjog  kerül  bejegyzésre,  mely  bejegyzés  költségének  ellenértékét

megfizetem,

b.  az  adott  tárgyi  eszköz  beruházásra  vonatkozó,  első  támogatási  igazolás  kiállítását  követő  4.  év  végéig  a  tárgyi  eszköz  beruházást  üzembe

helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,

c.  a  beruházás  üzembe  helyezését  követő  legalább  15  évben  az  adókedvezmény  alapjául  szolgáló  beruházás  révén  üzembe  helyezett  sportcélú

ingatlant  iskolai  és  diáksport  események,  szabadidősport  események  és  más,  közösségi  célú  (különösen:  kulturális,  turisztikai)  események

lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.

d.  bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú

ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,

e.  a  jelenértékén  legalább  5  millió  forint  értékű  tárgyi  eszköz  felújítás  esetén  a  támogatásból  megvalósuló  felújítást  legalább  5  évig  az  eredeti

rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre

az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

f.  jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a

pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.

13.  vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a

támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;

14.  tudomásul  veszem,  hogy  a  támogatás  elszámolása  során  csak  bizonylattal  dokumentált  kiadások  számolhatóak  el,  a  támogatás  felhasználása  során

keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és

ellenőrzésének,  valamint  visszafizetésének  szabályairól  szóló  107/2011.  (VI.  30.)  Korm.  rendeletben  foglaltak  szerint  elszámolok,  és  megőrzöm  a

jogszabályok által előírt határidő végéig.

15.  kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az

MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként

vállalt  utánpótlás  korosztályú  csapatok  az  MLSZ  versenyrendszerében  a  2015/16-os  bajnoki  évadban  mégsem  indulnak  el,  vagy  azt  nem  fejezik  be,

abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti;

16.  tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm,

valamint az időközben bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal

történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban

feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.

17.  tudomásul  veszem,  hogy  nem  MLSZ  nevelésű  felnőtt  játékos  szerepeltetése  esetén  legfeljebb  az  MLSZ  értékelési  elveiben  meghatározott  támogatási

minimumra vagyok jogosult a működési típusú támogatások tekintetében.

Kelt: Rábacsécsény, 2015. 10. 15.

be/SFPHPM01-10334/2015/MLSZ

2015-10-15 15:36

18 / 23

background image

Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!

be/SFPHPM01-10334/2015/MLSZ

2015-10-15 15:36

19 / 23

background image

Fájlok száma: 2

Utolsó feltöltés:

2015-04-30 19:53:18

Fájlok száma: 1

Utolsó feltöltés:

2015-04-30 19:54:47

Fájlok száma: 1

Utolsó feltöltés:

2015-04-30 19:54:25

Fájlok száma: 2

Utolsó feltöltés:

2015-10-15 15:34:49

Fájlok száma: 1

Utolsó feltöltés:

2015-04-30 20:40:28

Fájlok száma: 1

Utolsó feltöltés:

2015-04-30 20:40:18

Fájlok száma: 1

Utolsó feltöltés:

2015-04-30 20:39:42

Fájlok száma: 1

Utolsó feltöltés:

2015-04-30 20:40:02

Fájlok száma: 1

Utolsó feltöltés:

2015-04-30 20:39:16

Fájlok száma: 1

Utolsó feltöltés:

2015-04-30 20:39:26

Fájlok száma: 0

Fájlok száma: 1

Utolsó feltöltés:

2015-04-30 21:19:25

Fájlok száma: 1

Utolsó feltöltés:

2015-04-30 20:40:37

Mellékletek

Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál

nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)

Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet

vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)

Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel

a köztartozásmentes adózói adatbázisban)

(15 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Egyéb dokumentumok

Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan

esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési

megállapodás alapján használja

Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)

Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem

építésiengedély-köteles

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő

benyújtásának tervezett időpontjait is)

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak

mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Rábacsécsény, 2015. 10. 15.

be/SFPHPM01-10334/2015/MLSZ

2015-10-15 15:36

20 / 23

background image

Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva

(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)

Indikátor megnevezése

Mértékegysé

g

Megjegyzé

s

Kiindulási érték

(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak

vége)

Változás a bázisév %-

ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány

0%

Licence-szel rendelkező edzők

száma

0%

Edzőtáborok száma

db

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok

száma

db

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva

(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)

Indikátor

megnevezése

Mértékegysé

g

Megjegyzé

s

Kiindulási érték

(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak

vége)

Változás a bázisév %-

ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19

0%

U18

0%

U17

0%

U16

0%

U15

0%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%

be/SFPHPM01-10334/2015/MLSZ

2015-10-15 15:36

21 / 23

background image

A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek

Közvetlen

támogatás

Ellenőrző

szervnek

fizetendő

díj

Közre-

működői

díj

Teljes

támogatás

Önerő

Elszámolandó

összeg

Teljes

ráfordítás

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

9 252 641 Ft

95 388 Ft

190 776 Ft

9 538 804 Ft

4 088 059 Ft

13 531 476 Ft

13 626 864 Ft

- ebből előfinanszírozott

(nem ingatlan)

3 537 042 Ft

36 464 Ft

72 929 Ft

3 646 435 Ft

1 562 758 Ft

5 172 729 Ft

5 209 193 Ft

- ebből előfinanszírozott

(ingatlan)

5 715 599 Ft

58 924 Ft

117 847 Ft

5 892 369 Ft

2 525 301 Ft

8 358 747 Ft

8 417 671 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés

feladatainak támogatás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből általános képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

9 252 641 Ft

95 388 Ft

190 776 Ft

9 538 804 Ft

4 088 059 Ft

13 531 476 Ft

13 626 864 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi

Tárgyi

Utánpótlás

Képzés

Összesen

0 Ft

15 000 Ft

0 Ft

0 Ft

15 000 Ft

be/SFPHPM01-10334/2015/MLSZ

2015-10-15 15:36

22 / 23

background image

A kérelemhez tartozó mellékletek (14 darab)

Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől

(meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)

scan_pic0062_1430416487.jpg Szerkesztés alatt, 952 Kb, 2015-04-30 19:54:47) 5613085da4f99038cdd6eb4994c3eb659d0042d9a23ad06e6208c31914a4c070

A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának

tervezett időpontjait is)

finanszirozas_1430419182.pdf Szerkesztés alatt, 84 Kb, 2015-04-30 20:39:42) 92a5520a247fb9c472c1066c68cbfb44e806c6de1542639f7502e961ab5a6f13

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

kihasznaltsag_1430419202.pdf Szerkesztés alatt, 86 Kb, 2015-04-30 20:40:02) bb03fe3407524dc3b2b782e9247e7a872f22cae6d2fb6e58c5a57c84548118a3

Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása

a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)

scan_pic0059_1430416389.jpg Szerkesztés alatt, 926 Kb, 2015-04-30 19:53:09) 95c0b6d80a02f373af0e191debd14af313610d7610153956dc4acbfd82f0a521

scan_pic0060_1430416398.jpg Szerkesztés alatt, 286 Kb, 2015-04-30 19:53:18) 7a1d709ce0eddba91076729c87086cadc93d71b3c199fe27d2578cacee79011b

A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

rabacsecsenyisportegyesulet_1444916089.pdf Hiánypótlás melléklet, 548 Kb, 2015-10-15 15:34:49)

ed6d509105b3356c8024b63a544140438bca491d6f011fcc209bd00c2f3a24ed

hp_1430416823.pdf Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2015-04-30 20:00:23) 733944e239fad7b4f728281d87ffe614826455e3d8d843781a2e8a8c70fef914

Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes

adózói adatbázisban)

scan_pic0061_1430416465.jpg Szerkesztés alatt, 723 Kb, 2015-04-30 19:54:25) 9333e2aad77150595013a4120db3b884f0a020a3a52023178284ba6eeb179f5a

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

hp_1430419218.pdf Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2015-04-30 20:40:18) 733944e239fad7b4f728281d87ffe614826455e3d8d843781a2e8a8c70fef914

Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és

illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles

hp_1430419237.pdf Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2015-04-30 20:40:37) 733944e239fad7b4f728281d87ffe614826455e3d8d843781a2e8a8c70fef914

Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú

ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja

hp_1430421565.pdf Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2015-04-30 21:19:25) 733944e239fad7b4f728281d87ffe614826455e3d8d843781a2e8a8c70fef914

Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)

hp_1430419228.pdf Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2015-04-30 20:40:28) 733944e239fad7b4f728281d87ffe614826455e3d8d843781a2e8a8c70fef914

Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,

mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók

arajanlat_rabacsecseny_2015_04_28_1430419156.pdf Szerkesztés alatt, 324 Kb, 2015-04-30 20:39:16)

2443dd6d5c71927a4c0731b3f5b9af8af37ff08787bffab2220339957e1209c1

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

arajanlat_rabacsecseny_2015_04_28_1430419166.pdf Szerkesztés alatt, 324 Kb, 2015-04-30 20:39:26)

2443dd6d5c71927a4c0731b3f5b9af8af37ff08787bffab2220339957e1209c1

be/SFPHPM01-10334/2015/MLSZ

2015-10-15 15:36

23 / 23

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2020. július »
július
HKSzeCsPSzoV
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031