Tovább a tartalomhoz | Ugrás a navigációhoz

Személyes eszközök
Itt vagyunk: Főoldal Sport Egyesület TAO Sportfinanszírozás 2015/2016 MLSZ hosszabbító határozat
Bekezdések

MLSZ hosszabbító határozat

Hosszabbitastjovahagyohatarozat_1474352423 (1).pdf — PDF document, 616Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

Iktatószám: ki/JHHOSSZ01-10334/2015/MLSZ

Rábacsécsény Sportegyesület

Ügyszám: be/SFP-10334/2015/MLSZ

Rábacsécsény

Ügyintéző: Dr. Mucsányi Márton

Deák tér 4

E-mail: Mucsanyi.Marton@mlsz.hu

9136

Tárgy: sportfejlesztési program meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálása  

A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. §-ának (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. § (2) bekezdésének fa)
pontja, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §-a, valamint a látvány-csapatsport
támogatását  biztosító  támogatási  igazolás  kiállításáról,  felhasználásáról,  a  támogatás  elszámolásának  és  ellenőrzésének,  valamint
visszafizetésének  szabályairól  szóló  107/2011  (VI.  30.)  Korm.  rendelet  (a  továbbiakban:  Kormányrendelet)  14.  §-ának  (6)  bekezdése  alapján
meghozta a következő

H A T Á R O Z A T O T

Rábacsécsény  Sportegyesület  kérelmező  (székhelye:  9136  Rábacsécsény,  Deák  tér  4.,  adószáma:  18983821-1-08,  képviselője:  Kovács

Andárs)  (a  továbbiakban:  Kérelmező)  2015.10.30.  napján  jóváhagyott  2015/16-os  támogatási  időszakra  vonatkozó  sportfejlesztési  programja
keretében  megvalósítandó  fejlesztések  meghosszabbítását  a  Kormányrendelet  14.  §-ának  (6)  bekezdése  alapján  jogcímenként  az  alábbi
összegekben

jóváhagyom:

Pénzügyileg nem teljesült, támogatási igazolással le nem fedett támogatás vonatkozásában

Támogatás jogcíme

Közvetlen

támogatás

összege

Közreműködői díj

összege

Ellenőrzési

feladatok

ellátásával

kapcsolatos

költség

Támogatás

összesen

A program

megvalósításához
szükséges önrész

Hosszabbítás

engedélyezett

határideje

Tárgyi eszköz
beruházás, felújítás
(előfinanszírozott nem
ingatlan)

3 320 650 Ft

68 467 Ft

34 234 Ft

3 423 350 Ft

1 467 150 Ft

2017. 06. 30.

Összesen:

3 320 650 Ft

68 467 Ft

34 234 Ft

3 423 350 Ft

1 467 150 Ft

 

 

A Kérelmező 7 500 Ft igazgatási szolgáltatási díjat fizetett meg az MLSZ 10300002-10473718-49020341 számú fizetési számlájára.

Határozatom ellen önálló fellebbezésnek helye nincs. A Kérelmező határozatom bírósági felülvizsgálatát annak közlésétől számított 30 napon belül
jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát a
fenti  ügyiratszámra  való  hivatkozással,  a  Fővárosi  Közigazgatási  és  Munkaügyi  Bíróságnak  címzett,  de  a  MLSZ-hez  benyújtott  keresetlevélben
kérheti.

I N D O K O L Á S

A Kérelmező sportfejlesztési programját – a 2015/16 támogatási időszak vonatkozásában – 2015.10.30. napján kelt határozatommal jóváhagyásra
került. 

A  Kérelmező  2016.07.28.  napján  a  Kormányrendelet  14.  §alapján  a  2015/16-os  támogatási  időszakra  vonatkozó  sportfejlesztési  programjának
meghosszabbítását kérelmezte.

Eljárásom során megállapítottam, hogy a benyújtott kérelem megfelel a Kormányrendelet 14. §-ban meghatározott vizsgálati szempontoknak, ezért a

1 / 2

background image

Kérelmező  sportfejlesztési  programja  keretében  megvalósítandó  fejlesztések  meghosszabbítását  a  rendelkező  részben  foglaltak  szerint
jóváhagytam.

A  sportfejlesztési  program  jóváhagyására  irányuló  kérelme  elbírálásához  kapcsolódóan  a  látvány-csapatsportok  támogatásával  összefüggő
sportfejlesztési  program  jóváhagyására  és  a  támogatási  igazolás  kiadására  irányuló  hatósági  eljárásban  fizetendő  igazgatási  szolgáltatási  díjról
szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet 1. § a) pontja és 2. §-a alapján a Kérelmezőnek 7 500 Ft igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettsége
keletkezett, amelyet a rendelkező részben foglaltakkal összhangban teljesített.

Felhívom a figyelmét, hogy a Kérelmezőnek a Kormányrendelet 11. § szerinti elszámolást a rendelkező részben meghatározott időponttól számított
30 napon belül kell az ellenőrző szervezet részére benyújtania.

Határozatom  a  társasági  adóról  és  az  osztalékadóról  szóló  1996.  évi  LXXXI.  törvény  22/C  §-án,  a  látvány-csapatsport  támogatását  biztosító
támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló
107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 14. §-án alapul.

Hatáskörömet és illetékességemet a Tao. 22/C. §-ának (3) bekezdése, az Stv. 22. §-ának (2) bekezdésének f) pontja, valamint a Kormányrendelet 2.
§-ának (1) bekezdésének 2. pontja határozza meg.

A fellebbezési jogot a Ket. 100. § (1) bekezdése, valamint a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 22. § (4) bekezdése zárja ki. A bírósági felülvizsgálat
lehetőségét a Ket. 109. § (1) – (3) bekezdése határozza meg.

Budapest, 2016.09.16.

 

dr. Vági Márton

Főtitkár

A határozatot kapják:
1. Rábacsécsény Sportegyesület
2. EMMI
3. Irattár

2 / 2

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2020. május »
május
HKSzeCsPSzoV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031