Tovább a tartalomhoz | Ugrás a navigációhoz

Személyes eszközök
Itt vagyunk: Főoldal Önkormányzat Rendeletek 3_2008_rendelet_A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról.pdf
Navigáció
 
Bekezdések

3_2008_rendelet_A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról.pdf

3_2008_rendelet_A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról.pdf — PDF document, 483Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
RÁBACSÉCSÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK
3/2008.(IV.30.)RENDELETE
a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról

Rábacsécsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
módosított 1990. évi LXV. Tv. 1. § (3) és 16. § (1) bekezdése alapján a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. Tv.-ben (továbbiakban: Sztv.) kapott
felhatalmazás alapján a pénzbeni és természetben nyújtott ellátások helyi szabályairól a
következő rendelet alkotja:
I. FEJEZET
Általános rendelkezések
1.§
A rendelet célja
A rendelet célja, hogy a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény, valamint e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokra, továbbá a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16.§. (1) bekezdésére figyelemmel a szociális
biztonság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza a helyi önkormányzat által
biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a szociális ellátásokra való
jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit.
2. §
A rendelet hatálya

/1/ A rendelet hatálya kiterjed Rábacsécsény község közigazgatási területen élő:
 Magyar állampolgárokra
 Bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre
 Letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre (ideiglenes letelepedési engedéllyel
ill. EK letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre)
 Magyar hatóság által menekültként elismert személyekre

b./ A rendelet hatálya az 1993. évi III. törvény 7.§. /1/ bekezdésében meghatározott ellátások
tekintetében az a./ pontban foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát
megerősítő országoknak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX.
Törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is.

c./ A munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68 EGK tanácsi
rendeletben meghatározott, valamint a 32./ B. §. /1/ bekezdésében meghatározott időskorúak
járadéka tekintetében a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó
munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló
1408/71 EGK. Tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyekre,
amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel
rendelkezik.

/2/ A hajléktalanok ellátására az Sztv. megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni.
background image
3.§
Eljárási szabályok


/1/ Az ellátások megállapítására kérelmeket az Önkormányzat Hivatalához kell benyújtani.

/2/ A kérelmet írásban a segélyre jogosult, illetőleg a jogosult nagykorú hozzátartozója
terjesztheti elő.

/3/ A kérelem benyújtásával egyidejűleg a rendszeres havi jövedelemmel rendelkezők
esetében a benyújtást megelőző három havi jövedelem, rendszeres havi jövedelemmel nem
rendelkezők esetében a benyújtást megelőző évi jövedelem igazolását /adóbevallás/ kell
mellékelni, továbbá csatolni kell az egy háztartásban élők számát tartalmazó nyilatkozatot. A
jövedelem számítása szempontjából az Sztv. 4.§ (1) bekezdés a./ pontja rendelkezései az
irányadóak.

/4/ A rendszeres szociális segély igényléséhez a kérelemnyomtatvány, vagyonnyilatkozat
kitöltése, az iskolai bizonyítvány csatolása, a munkaügyi központ igazolása szükséges,
valamint a jövedelmek igazolása.

/5/ Az ápolási díj igényléséhez a kérelemnyomtatvány kitöltése, a jövedelemigazolások és a
háziorvos által kitöltött igazolás és szakvélemény csatolása szükséges.

/6/ Az átmeneti segély kérelem indokolási részében szerepeljen, hogy
a./ milyen konkrét élethelyzet következett be a kérelmező életében,
b./ az átmeneti segély a pénzbeli vagy természetbeni formájára vonatkozik,
c./ a segély összegének felhasználási célja.

/7/ A támogatásokra való jogosultságot érintő lényeges körülmények változásáról a kérelmező
a változást követő 8 napon belül köteles tájékoztatni az önkormányzat hivatalát.

/8/ Az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a polgármester a következő ülésen
beszámol. A polgármester döntése ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a
Képviselő-testülethez lehet fellebbezni.

/9/ A szociális ellátások igénybevételéhez a Polgármesteri Hivatal környezet-tanulmányt
készíthet. A szociális ellátások igénybevételének jogosultságát az önkormányzat hivatala a
családsegítő szolgálattal együttműködve évente egyszer felülvizsgálja.

/10/ Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésére az Sztv. 17. §. szabályait kell
alkalmazni.
II. FEJEZET
4.§
Pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások
/1/ Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által nyújtott szociális
rászorultságtól függő ellátások az alábbiak:
background image
a./ Pénzbeli ellátások:
- átmeneti segély,
- temetési segély,
- lakásfenntartási támogatás.

b./ Természetben nyújtott szociális ellátások:
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.

c./ Természetben is nyújtható ellátások:
- átmeneti segély,
- lakásfenntartási támogatás,
- temetési segély.
d./ Szociális szolgáltatások:
- étkeztetés,
- házi segítségnyújtás
III. FEJEZET
SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ PÉNZBELI ELLÁTÁSOK
5.§
Rendszeres szociális segély
/1/ A jegyző rendszeres szociális segélyt állapít meg az Sztv. 37/A-37/G. §.-ban foglalt
szabályoknak megfelelően.
/2/ Az aktív korú nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély folyósításának
feltételeként együttműködésre köteles, amelynek keretében:
a./ a Hivatalnál nyilvántartásba veteti magát, és
b./ a szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó programokon való részvétel
c./ teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat,
d./ és nyilatkozatban vállalja az együttműködést a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi
Központ téti Kirendeltségével.

/3/ A nem foglalkoztatott személy az együttműködés keretében köteles:
a./ a számára felajánlott megfelelő munkát a felajánlástól számított 15 napon belül
megkezdeni,
b./akadályoztatása esetén – amennyiben az akadályoztatás nem felróható ok miatt következett
be – az akadályoztatást követő 5 napon belül hitelt érdemlően igazolni a mulasztás okát.
Betegség esetén a háziorvos igazolását kell csatolni,
c./ a szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó programokban részt venni,
d./ a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat kézhezvételét követő 5 napon belül
Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ téti Kirendeltségét a személyre szabott
együttműködési program kialakítása és az erről szóló megállapodás megkötése érdekében
felkeresni,
e./ a segélyre való jogosultság felülvizsgálatában együttműködni.

/4/ Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha
a./ a nem foglalkoztatott személy a beilleszkedését segítő programban foglalt kötelezettségeit
megszegi,
background image
b./ az önkormányzat által szervezett foglalkoztatás keretében felajánlott, a Szt. 37/H.§ (6)
bekezdése szerint megfelelő munka elfogadásáról 15 napon belül nem nyilatkozik, de azt 30
napon belül pótolja,
c./ nem vesz részt, vagy a közreműködést megtagadja az önkormányzat által szervezett
foglalkoztatáshoz kapcsolódó orvosi vizsgálaton,

/5/ Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának időtartama
alatt együttműködési kötelezettségét megszegi, akkor a segély összegét 3 hónapig 75%-os
mértékben kell folyósítani.
/6/ Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának időtartama
alatt az együttműködési kötelezettségét súlyosan megszegi, akkor a segélyre való
jogosultságát a segély összegének folyósításával egyidejűleg az együttműködési kötelezettség
megszegése hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni.
Az együttműködési kötelezettség súlyos megszegésének kell tekinteni az Szt. 37/B. § (2)
bekezdés b./ pontjában foglaltakon túl, ha
a./ a segélyben részesülő a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat kézhezvételétől
számított 15 napon belül nem teljesíti,
b./ a rendszeres szociális segélyben részesülő neki felróható okból a közcélú munkára vagy
közmunkára, vonatkozó felszólításra nem jelenik meg,
c./ az Szt. 25. § (4) bekezdés szerinti felülvizsgálatot a segélyben részesülőnek felróható ok
miatt nem lehet elvégezni.

/7/ A rendszeres szociális segély természetben nyújtható –oktatási nevelési intézmény- térítési
díjának fedezetéül, élelmiszer, ruhavásárlási utalványként, illetve gyermekruha számla
kiegyenlítésére.

/8/ A természetben nyújtott rendszeres szociális segély mértékét védelembe vett
gyermekenként legfeljebb 15%-ban kerül meghatározásra, de nem haladhatja meg a
rendszeres szociális segély teljes összegének 50%-át.
/9/ A rendszeres szociális ellátásra való jogosultságot kétévente legalább egyszer felül kell
vizsgálni. A felülvizsgálat tekintetében a Szt. 25.§ (4)-(9) bekezdése az irányadó.
6.§
Ápolási díj
/1/ Méltányossági jogon igénybe-vehető ápolási díjról dönt a Képviselő-testület az Sztv. 43/B.
– 44. §-a alapján.

/2/ Az Szt. 43/B. §. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás és rendelkezések alapján a 18.
életévet betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végző hozzátartozó
(hozzátartozó: Ptk. 685.§. b./pont), az alábbi feltételek együttes fennállása esetén részesülhet
ápolási díjban:
a./ ha a háziorvos a kiadott háziorvosi szakvéleményében igazolja, hogy az önmaga
ellátására képtelen állandó és tartós felügyeletre szoruló tartósan beteg személy
előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolásra, gondozásra
szorul,
b./ az ápoló életvitelszerűen egy ingatlanban él az ápolásra szorulóval, vagy állandó
lakóhelye, tartózkodási helye olyan távolságra van, melyből feltételezhető, hogy a
mindennapos ellátást, gondozást biztosítani tudja,
background image
c./ az ápoló személyesen önmaga gondoskodik a tartósan beteg személy ápolásáról,
d./ az ápolt személynek nincs más olyan hozzátartozója, aki ellátását, gondozását,
ápolását biztosítani tudja,
e./ az ápoló családjában az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg
a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegét, egyedülálló esetén a 150% -át
Az ez alapján megállapított ápolási díj összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének a 80 %-a.
/3/ Az ápolási díj folyósításának időtartama szolgálati időre jogosít.

/4/Az ápolási díjra való jogosultságot kétévente legalább egyszer felül kell vizsgálni. A
felülvizsgálat tekintetében a Szt. 25.§ (4)-(9) bekezdése az irányadó.
7.§
Lakásfenntartási támogatás

/1/ A Képviselő-testület helyi lakásfenntartási támogatást nyújt annak a komfort nélküli
lakásban lakó családnak, vagy személynek, aki
 Egyedülálló esetén
45 m2
 Két együttlakó személy esetén
55 m2
 Három együttlakó személy esetén
60 m2
 További személyek esetén
+12 m2/ fő

/2/ Alapterületű lakásnagyságot meg nem haladó helyiségben lakik és a lakásfenntartás
indokolt havi költsége eléri vagy meghaladja a háztartás havi összjövedelmének 20 %- át, a
háztartásban az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének kétszeresét.

/3/ A helyi önkormányzat a villanyáramot 2.000 Ft- ig, a vízdíjat 1.000 Ft-ig és a
gázfogyasztás költségeit 4.000- Ft-ig egyéb fűtőanyag esetén egy fűtési idényre összesen
30.000 Ft mértékig, szemétdíjat 500 Ft-ig veszi figyelembe.
/4/ Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg. A
támogatás egy hónapra jutó összegét 2.500.-Ft-ban kell megállapítani.
/5/ A
kérelmeket folyamatosan lehet benyújtani.
A helyi lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani, a kérelem benyújtása
hónapjának első napjától.
8.§
Átmeneti segély
/1/ A Képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került,
valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére
átmeneti segélyt nyújt.

/2/ Az átmeneti segély adható alkalmanként és havi rendszerességgel.
background image
/3/ Az átmeneti segélyt indokolt megállapítani, ha a család egy főre jutó jövedelme nem
haladja meg a mindenkori nyugdíj legkisebb összegét, egyedülálló esetében annak 150%-át.

/4/ Évente egy alkalommal- kivételes méltánylást érdemlő esetben (baleset, kórházi ápolás,
betörés, tűzkár, vis maior stb) – akkor is megítélhető átmeneti segély, ha a családban az egy
főre jutó jövedelem meghaladja az /3/ bekezdésben meghatározottat, de nem lépi túl annak
kétszeresét.
„Amennyiben a rendkívüli élethelyzet indokolja, a Képviselő-testület a keletkezett kár vagy
elkerülhetetlen kiadás igazolt és más módon meg nem térülő összege vagy annak egy része
erejéig, legfeljebb 50.000.-Ft. összegben az átmeneti segélyt, pénzintézeti kölcsönnek nem
minősülő kamatmentes kölcsön formájában is nyújthatja.”
A kamatmentes kölcsönt 2 éven belül kel visszafizetni.

/5/ Az átmeneti segélyt a Képviselő-testület döntése alapján részben, vagy egészben
természetbeni ellátásként / élelmiszer, tüzelőutalvány stb./ is nyújtható.

/6/ „ A Képviselő-testület hivatalból egyszeri 15.000.-Ft összegű átmeneti segélyt nyújt a
községben életvitelszerűen lakó újszülött szüleinek, amennyiben a családban az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum háromszorosát.”
9.§
Temetési segély
/1/ A Képviselő-testület temetési segélyt nyújt az Sztv. 46.§- ban foglaltak szerint.

/2/ A temetési segély összege a helyben szokásos legkisebb temetési költség 10%- a azaz
20.000 – Ft.
Temetési segélyt indokolt megállapítani, ha a család egy főre jutó jövedelme nem haladja meg
a mindenkori nyugdíj legkisebb összegét, egyedülálló esetében annak 150%-át.

/3/ A temetési segéllyel kapcsolatos döntések a polgármester hatáskörébe tartoznak.

/4/ Nem állapítható meg temetési segély annak a személynek, aki a hadigondozásról szóló
1994. évi XLV. törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül.

/5/ A temetési segély iránti kérelemhez mellékelni kell a halotti anyakönyvi kivonatot
(Amennyiben a haláleset helye nem Rábacsécsény területén van) a temetés költségeiről a
segélyt kérő nevére kiállított számlák eredeti példányát.

/6/ A segély iránti kérelmet, az eltemettetést követő 30 napon túl nem lehet benyújtani.
10.§
Közgyógyellátás

/1/ A jegyző méltányosságból annak állapítja meg a közgyógyellátásra való jogosultságát,
akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150%-ánál, egyedül élő esetén annak 200%-ánál alacsonyabb és havi rendszeres
gyógyító ellátás meghaladja az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 10%.
background image
IV. FEJEZET
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK
11.§.
Az ellátások formái, és igénybevétele
/1/ Az alapszolgáltatás megszervezésével az Önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan
rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában,
valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik
megoldásában.
/2/ Az Önkormányzat az alábbi szociális szolgáltatásokat biztosítja:
a./ étkeztetés,
b./ házi segítségnyújtás,
/3/ Az Önkormányzat az Sztv. 62.§. szerinti szociálisan rászorult személyeket a helyi „Gábriel
vendéglő” -ből biztosított ebéddel étkeztetésben részesíti.

/4/ Az Önkormányzat a házi segítségnyújtás keretében gondoskodik az Sztv. 63.§. szerint
rászoruló személyekről.

/5/ A /3/ és /4/ bekezdés szerinti ellátások intézményi térítési díját a Képviselő-testület külön
rendeletben állapítja meg.
V. FEJEZET
Záró rendelkezések
12.§.
/1/ Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, és rendelkezéseit a folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell.
/2/ E rendelet hatálybalépésével az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló
4/2007.(IV.27.) rendelete hatályát veszti.
Rábacsécsény, 2008. április 14.


Veilandics Eszter
Kovács Teodóra
körjegyző
polgármester

Kihirdetve: 2008. április 30.
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2020. szeptember »
szeptember
HKSzeCsPSzoV
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930